THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC (2023-2024) VÀ HỌC KỲ 1(2024-2025)
23/04/2024 04:03
Xem ở file kèm theo
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC (2023-2024) VÀ HỌC KỲ 1(2024-2025)
Khoa Cơ khí Động lực - Nguồn: PHÒNG ĐÀO TẠO