Khoa Cơ khí Động lực là đơn vị hành chính thuộc Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, có chức năng thực hiện kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Công nghệ Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí trình độ đại học; các ngành Công nghệ ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Lắp đặt thiết bị cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí, Cấp thoát nước, Nguội sửa chữa máy công cụ trình độ cao đẳng và các ngành khác thuộc chuyên môn khoa đang đảm nhiệm. Bên cạnh công tác đào tạo chính quy dài hạn, khoa có khả năng tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, nâng cao trình độ tay nghề, tổ chức thi nâng bậc thợ theo nhu cầu, tổ chức đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho giáo viên dạy nghề và kỹ năng nghề cho người lao động.

      1. Quá trình hình thành và phát triển.

       Khoa CKĐL được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban SCTBCN và Ban Động lực trước đây theo quyết định số 644 ngày 06/07/2000. Tháng 03/5/2006 khoa Cơ khí động lực được tái thành lập trên cơ sở ba khối: Công nghệ Cơ khí Động lực, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp. Năm 2007 bộ phận Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp tách khỏi khoa Cơ khí Động lực nhập về khoa Sư phạm thành khoa Sư phạm kỹ thuật.

       Trong giai đoạn này, khoa Cơ khí Động lực được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng, kỹ thuật viên cao đẳng, trung cấp kỹ thuật và công nhân kỹ thuật cho các ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Hàng năm, lưu lượng sinh viên theo học các ngành của Khoa tăng mạnh, đội ngũ cán bộ giáo viên cũng được tăng cường và có chất lượng chuyên môn tốt, cơ sở vật chất được đầu tư tương đối hiện đại và đồng bộ đáp ứng tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ của Khoa.

       Năm 2006, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh được thành lập trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vinh. Và ngày 01/6/2006, khoa Cơ khí Động lực được thành lập trên cơ sở từ khoa Cơ khí Động lực của trường CĐSPKT Vinh theo quyết định số 660/QĐ-LĐTB&XH ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng bộ LĐTB&XH. Từ khi chính thức được thành lập, khoa Cơ khí Động lực đã không ngừng phát triển về nhiều mặt, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng mục tiêu phát triển của Nhà trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

a) Chức năng:

       Khoa Cơ khí Động lực là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng thực hiện kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Công nghệ Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và các nghề Công nghệ ô tô, lắp đặt thiết bị cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí, Cấp thoát nước và Nguội sửa chữa máy công cụ và các ngành khác thuộc chuyên môn khoa đang đảm nhiệm; quản lý viên chức và sinh viên thuộc khoa.

b) Nhiệm vụ:

      - Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc chức năng của khoa;  

      - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành Công nghệ Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí trình độ đại học; các ngành Công nghệ ô tô, lắp đặt thiết bị cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí, Cấp thoát nước, Nguội sửa chữa máy công cụ trình độ cao đẳng và các ngành khác thuộc chuyên môn khoa đang đảm nhiệm. Tổ chức đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

      - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động khai thác các dự án, hợp tác với các cơ sở sản xuất, các xí nghiệp nhằm gắn liền với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất.

      - Quản lý viên chức thuộc Khoa và sinh viên theo phân cấp của Hiệu trưởng.

      - Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và chất lượng nghiên cứu khoa học.

      - Tổ chức biên soạn chương, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý và bảo trì các thiết bị thực hành và các phương tiện thí nghiệm thuộc Khoa.

      - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức và sinh viên thuộc Khoa.

      - Tổ chức đánh giá viên chức quản lý và giảng viên trong khoa; tham gia đánh giá viên chức quản lý cấp trên, viên chức quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý.

       CBGV hiện nay của khoa gồm 30 người, trong đó: trình độ trên ĐH: 29 ngưười chiếm 96% (4 tiến sĩ, 3 NCS), trình độ đại học: 01 người chiếm 12 %. Về cơ cấu tổ chức: Khoa gồm có Ban chủ nhiệm, 2 bộ môn và 2 xưởng thực hành.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của khoa hiện tại (bảng 1):

Bảng 1 - Cơ cấu tổ chức bộ máy khoa Cơ khí Động lực năm 2016

TT

Tên bộ phận

Ghi chú

I

Ban chủ nhiệm

- Trưởng khoa

- 02 Phó trưởng khoa

 

II

Hội đồng khoa học và đào tạo

 

III

Các trợ lý

 

1

01 Trợ lý giáo vụ

 

2

04 Trợ lý Nhân sự và công tác HSSV

 

IV

Các bộ môn, xưởng thực hành

 

1

Bộ môn Công nghệ ô tô

 

2

Bộ môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

3

Xưởng thực hành Ô tô

 

4

Xưởng thực hành Sửa chữa Cơ khí

 

4. Ngành đào tạo.

- Thạc sĩ:

             + Sư phạm kỹ thuật Ô tô

- Đại học:

              + Công nghệ kỹ thuật ô tô

              + Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cao đẳng:

              + Công nghệ kỹ thuật ô tô

              + Công nghệ kỹ thuật cơ khí

              + Lắp đặt thiết bị cơ khí

              + Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

              + Cấp thoát nước

              + Nguội sửa chữa máy công cụ

5. Những kết quả đạt được.

       - Công tác đào tạo: Kể từ khi chính thức được thành lập, lưu lượng sinh viên trong khoa Cơ khí Động lực dao động từ 1200 đến 2000 SV; hình thức đào tạo đa dạng; chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao; thực hiện chuyển đổi hình thức đào tạo hoàn toàn từ niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ đối với trình độ Đại học, Cao đẳng và đào tạo theo mô đun đối với trình độ Cao đẳng nghề; công tác quản lý đào tạo từng bước được cải tiến, đã thực hiện áp dụng quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, áp dụng phần mềm trong quản lý đào tạo.

       - Công tác nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ bắt buộc đối với giảng viên và đã được quy định trong trong quy chế hoạt động của Nhà trường. Trong thời gian qua, khoa Cơ khí Động lực đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên và trong sinh viên. Nhiều hội thảo khoa học với các chuyên đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn và nghiệp vụ cũng đã được khoa tổ chức. Việc triển khai các đề tài nghiên cứu và tổ chức các hội thảo khoa học đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ của cán bộ giảng viên, sinh viên qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, bổ sung thiết bị phục vụ công tác dạy học cho khoa, trong đó một số sản phẩm có thể được ứng dụng trong thực tế sản xuất. Tính đến năm 2020, khoa Cơ khí Động lực đã có 03 giáo viên tham gia đề tài cấp bộ, 27 đề tài KHCN cấp trường được nghiệm thu, 03 đề tài cấp trường đang triển khai; tập thể giảng viên trong khoa có nhiều công trình khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tin trong và ngoài nước.

       - Cơ sở vật chất: Được sự quan tâm đầu tư của nhà trường, trang thiết bị đào tạo tại khoa Cơ khí Động lực ngày càng hiện đại và đồng bộ.

        Khoa có khu nhà văn phòng làm việc 2 tầng (khoảng 350 m2) gồm 10 phòng làm việc, Khu xư­ởng thực tập với diện tích khoảng 4.000 m2 được bố trí gồm 2 xưởng thực hành trong đó có 10 phân xưởng thực hành/phòng thí nghiệm cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo và đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động.

      - Công tác quản lý, bồi dưỡng CBGV và HSSV: Trong những năm gần đây, công tác quản lý, bồi dưỡng CBGV và HSSV có nhiều khởi sắc. Nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV và nhiều sân chơi khoa học kỹ thuật, các cuộc thi tay nghề cho HSSV đã được tổ chức. Có nhiều sinh viên tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và đạt được thành tích tốt, đặc biệt có 01 sinh viên đạt giải ba trong kỳ thi Olympic Toán quốc gia. Các giảng viên tham gia hội giảng cấp trường đều đạt thành tích cao.

 

                                                                                                   Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

                                                                                                                Trưởng khoa

 

 

                                                                                                      TS. Nguyễn Thanh Bình