ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
  CHI BỘ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
TT Họ và tên Năm sinh Ngày vào Đảng  Ngày Chính thức Chức vụ trong Đảng/chính quyền Ghi chú
 
1 Nguyễn Thanh                          Bình 10/8/1974 28/8/1998 28/8/1999 Trưởng khoa/BT chi bộ  
2 Nguyễn Ngọc  20/7/1979 22/8/2009 23/8/2010 P.Trưởng khoa/PBT chi bộ  
3 Phạm Minh  Tâm  02/11/1980 19/5/2014 19/5/2015 P.Trưởng khoa  
4 Nguyễn Anh  Tuấn 25/4/1980 22/8/2009 22/8/2010 Trưởng xưởng TH  
5 Lê Xuân  Đồng  29/3/1975 12/4/1997 12/4/1998 Trưởng xưởng TH  
6 Trần Đình  Hiếu 21/6/1981 15/3/2016 15/3/2017 Phó Bộ môn  
7 Trần Viết  Phương 11/6/1974 29/5/2004 29/5/2005 P. Trưởng xưởng TH  
8 Nguyễn Văn  Hiếu 16/6/1979 16/6/2009 16/6/2010 P. Trưởng xưởng TH  
9 Lê Văn  Lương 01/8/1976 23/2/1996 23/2/1997 Giảng viên  
10 Nguyễn Văn  Thiêm 07/5/1979 19/5/2006 19/5/2007 Ủy viên BCH chi ủy - P.CT Công đoàn  
11 Dương Đình  Vinh 06/6/1976 17/01/2007 17/01/2008 Giảng viên  
12 Phạm Văn  Thành 09/12/1973 27/9/2008 27/9/2009 Giảng viên  
13 Võ Xuân  Triều  01/7/1974 19/5/2001 19/5/2002 Giảng viên  
14 Lương Văn  Chiến 03/8/1980 20/02/2004 20/02/2005 Giảng viên  
15 Nguyễn Hồng  Ngoan 15/11/1983 19/5/2014 19/5/2015 Giảng viên  
16 Mai Thị  Hoàn 13/10/1977 17/5/2012 17/5/2013 Giảng viên  
17 Chu Thị Cẩm  16/6/1988 09/10/2014 09/10/2015 Giảng viên  
18 Phan Việt  Đức  04/6/1978 12/9/2012 12/9/2013 Giảng viên  
19 Hoàng Văn  Thụ 03/3/1989 03/3/2017 03/3/2018 PBT đoàn trường  
20 Đào Tất Thắm 07/02/1989 09/10/2019 …../…./…….. BT Chi đoàn GV  
21 Nguyễn Văn Đại 20/5/1988 11/11/2019 …../…./…….. BTLC khoa CKĐL