TS. Nguyễn Thanh Bình

Trưởng khoa, Giảng viên chính

ĐT: 0919559727

Email:ntbinh@gmail.com

 

 

    TS. Nguyễn Ngọc Tú

       Phó trưởng khoa
       ĐT: 0915039688
       Email: ngoctuspktvinh@gmail.com

 

 

 

ThS. Phạm Minh Tâm

Phó trưởng khoa
ĐT: 0913272219
Email: tampm.ktv@gmail.com